Základné pravidlá airsoftu

 1. Počas celého podujatia ste povinný dodržiavať všeobecné airsoftové pravidlá ASU
 2. Počas celého podujatia ste povinný mať na očiach ochranné okuliare a dostatočne sa chrániť pred účinkami airsoftovej repliky! (sieťkové okuliare zakázané).
 3. Počas celého podujatia je zakázané užívať alkohol alebo iné omamné a psychotropné látky 
 4. Podujatia sa každá zúčastnená osoba zúčastňuje na vlastné riziko, organizátor podujatia nie je zodpovedný za žiadnu ujmu na zdravý a škodu na majetku!
 5. Počas celého podujatia ste povinný sa riadiť pokynmi organizátora podujatia / Rozhodnutie organizátora je konečné
 6. Počas podujatia môže organizátor zhotovovať zvukový a obrazový záznam 
 7. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu hry spôsobu hry alebo herného módu počas podujatia
 8. Organizátor môže vylúčiť akéhokoľvek hráča z podujatia bez nároku na vrátenie vstupného príspevku!
 9. Je zakázané používať pyrotechniku bez odsúhlasenia organizátorom. 
 10. Je zakázané slovne a fyzicky napádať akéhokoľvek účastníka podujatia.
 11. Po zásahu sa ohláste jasne a zreteľne: Mám, Zásah, Dobrá, HIT. , musíte sa viditeľne označiť reflexnou vestou alebo deadragom (v prípade tmi svetlom červenej farby) a ísť čo najkratšou cestou na respawn. Pokiaľ sa neoznačíte ste považovaný za živého hráča!
 12. Počas presunu vyradený hráč nevyzrádza žiadnu pozíciu, pohyb alebo aktivita (žiadne aktuálne informácie o aktuálnom dianí na ihrisku).
 13. Pri akomkoľvek konflikte sú všetci zúčastnení konfliktu osobne povinní vyhľadať organizátora a ten je povinný tento spor riešiť.
 14. Na off-zóne / save-zóne je prísny zákaz akejkoľvek streľby.
 15. Je zakázané používať blind-fire (strieľať na cieľ bez pomoci mieridiel) s výnimkou hip-fire (streľba od pása)
 16. Používanie špeciálneho vybavenia ako je dron, nočné videnie alebo termovízia je povolené po dohode s organizátorom alebo definované podľa špecifických pravidiel podujatia.
 17. Počas prestávky, na streľbu využívajte na to vyhradený priestor ( priestor na zastrieľavanie zbraní )
 18. Je prísny zákaz nosiť iné zbrane ako airsoftové repliky, po porušení bude dotyčný účastník podujatia riešený polícou slovenskej republiky.
 19. Pri “sústrele” idú obaja hráči na svoj respawn. (definícia sústrelu - keď sú obe BB vo vzduchu)
 20. Pokiaľ hráč zasiahne svojho spoluhráča ide na respawn zasiahnutý hráč
 21. Streľba je povolená len cez otvor väčší ako hlava. (Moja hlava)*
 22. každý hráč môže byt vylúčený z podujatia za nešportové správanie
 23. Účastníci pod 18 rokov sú povinný priniesť reverz. Pokiaľ účastník neprinesie riadne vyplnený reverz nebude vpustený do areálu.