Služby

 1. Činnosť AirSoft Universe (ASU) zahŕňa najmä:

  • združovanie fyzických osôb a právnických osôb so záujmom o airsoftový šport a zastupovanie ich záujmov;

  • podieľanie sa na popularizácii airsoftového športu;

  • organizovanie športových a vzdelávacích aktivít pre členov ako aj osoby, ktoré prejavia záujem o airsoftový šport;

  • zabezpečenie, prípadne zapožičanie športových prostriedkov, priestorov a ihrísk pre členov podľa možností organizácie;

  • organizovanie formálnych a neformálnych stretnutí členov;

  • organizovanie športových, kultúrnych a náučných aktivít pre členov, deti, mládež a širokú verejnosť, s cieľom prezentácie airsoftového športu;

  • oboznamovanie členov ASU o podujatiach na území Slovenska aj v zahraničí, so snahou o priamu účasť svojich členov na týchto podujatiach;

  • pomoc svojim členom pri organizácií športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít;

  • organizovanie seminárov, diskusií, tréningov, odborných prednášok a praktických ukážok s cieľom zvýšenia športových, psychických i morálnych kvalít, odbornej kvalifikácie a spôsobilosti svojich členov;

  • organizovanie verejnoprospešných podujatí;

  • spolupráca s inými športovými a záujmovými organizáciami na Slovensku i v zahraničí za účelom nadobudnutia a výmeny skúseností;

  • aktívne vyhľadávanie nových ihrísk a pomoc členom ASU pri ich zabezpečovaní;

  • propagácia členov, tímov, organizácie a airsoftového športu rôznymi spôsobmi;

  • všeobecná a športová príprava mládeže v oblasti airsoftového športu;

  • tvorba, schvaľovanie a úprava národných pravidiel pre airsoftový šport, odporúčacích metodík a iných dokumentov;

  • zabezpečenie odborného, technického a právneho poradenstva pre svojich členov;

  • poskytovanie súčinnosti ministerstvu školstva a iným orgánom verejnej správy pri plnení úloh v oblasti športu; a

  • zastupovanie svojich členov a airsoftového športu vo vzťahu k orgánom verejnej správy.